Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.mcz-krbykamna.cz, provozované společností Josef Pinc, sídlem: Háje 78, 261 01 Příbram, IČ: 67740 243 DIČ: CZ6903041134, tel.: 724154864, (dále jen „prodávající“).

 

OP upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (nebo také „zákazníkem“), který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu.

Právní vztahy prodávajícího se zákazníkem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.., Občanský zákoník, (dále jen Zákon) jakož i předpisy souvisejícími.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

Kupní smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce.

 

Platební podmínky

Při závazném objednání zboží v celkové hodnotě nad 20 000 Kč je kupující povinen složit zálohu ve výši 50 % kupní ceny. Tato částka bude následně odečtena od ceny při převzetí a zaplacení zboží. Zboží nebude vyexpedováno, dokud prodávající zálohu od kupujícího neobdrží. Pokud kupující složí zálohu, ale nepřevezme objednané zboží, nebude mu záloha vrácena.

 

Možnosti platby zálohy a kupní ceny zboží:

  1. BANKOVNÍM PŘEVODEM – Po odeslání objednávky je zákazník vyrozuměn na jaký účet a pod jakým variabilním symbolem má provést platbu. V případě platby prostřednictvím bankovního převodu, počíná expediční lhůta běžet až po připsání celkové částky na účet prodávajícího:

27-4421580267/0100

 

Kupní ceny jsou na těchto stránkách uvedeny v korunách českých, s připočtením DPH. Nabídkové ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího.

Dodací podmínky

kupující je povinen:

  1. Zboží vždy převzít fyzicky, tzn. rozbalit (platí pro všechna provedení obalů včetně kartonových) a zkontrolovat, zda nedošlo k poškození celého výrobku nebo jeho částí, a to vždy za přítomnosti řidiče, který potvrdí tyto skutečnosti podpisem.
  2. V případě zjištění poškození, podrobně popsat rozsah poškození na přepravní list. Pokud je to možné, provést fotodokumentaci a telefonicky o poškození informovat společnost prodávajícího na tel.: 724 154 864.
  3. Poškozené zboží nepřijímat. Bude vráceno firmou do našeho skladu. Odběrateli bude obratem zaslán nový výrobek. Tyto cesty budou vždy hrazeny přepravní společností.
  4. Pokud zákazník zjistí poškození dodatečně, po odjezdu řidiče, nelze uznat reklamaci poškození přepravcem za oprávněnou a náklady za opravu výrobku půjdou na jeho náklady.

 

Dodací lhůty

Pokud máme nabízené zboží skladem, je zboží zákazníkům expedováno nebo připraveno k vyzvednutí do druhého pracovního dne od převzetí objednávky.

Zboží, které není k dispozici skladem, je obvykle připraveno k expedici maximálně do čtyř týdnů od převzetí závazné objednávky.

Pokud zboží nebude možno zajistit v předem dohodnutém termínu, prodávající neprodleně informuje o této skutečnosti zákazníka.

 

Cena za dopravu

Cena za dopravu se odvíjí od hmotnostní kategorie zboží a způsobu zaplacení objednávky:

Doprava zboží o hmotnosti Cena za dopravu vč. DPH Cena vč. poštovného při  platbě předem na účet*
0-50 Kg 200 Kč 250 Kč vč. DPH
51-200 Kg 500 Kč 550 Kč vč. DPH
201 kg a více 800 Kč 850 Kč vč. DPH

 

* Poštovné při platbě předem na účet činí 50 Kč

 

 

Odstoupení od smlouvy

Právo Zákazníka odstoupit od smlouvy:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti.

Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu sídla prodávajícího: Josef Pinc, Háje 78, 261 01 Příbram, nebo na emailovou adresu: info@krbypinc.cz

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, musí nepoškozené kompletní zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě 14 dnů  (určující je datum odeslání) na adresu sídla prodávajícího.

Prodávající následně vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy minimálně 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Zákazníkem.

Zákazník je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí a zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Je-li zboží Zákazníkovi dodáno v porušeném transportním obalu, je Zákazník oprávněn zboží nepřevzít. Převezme li přesto Zákazník zboží v poškozeném obalu, nemůže již na tuto skutečnost uplatňovat záruku.

Při dodání zboží veřejnou dopravní službou se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem dotyčného přepravce. Takto způsobené vady zboží nelze reklamovat u prodávajícího.

V případě, že se po převzetí zboží Zákazníkem vyskytnou v záruční době vady zboží, může Zákazník u prodávajícího bez zbytečného odkladu uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl Zákazník v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Reklamační řád

Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném prodávajícím, nebo na základě domluvy se Zákazníkem (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutím k okolnostem a překážkám na straně Zákazníka (např. dostupnost).

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Zákazník musí vadné zboží zaslat na vlastní náklady na adresu určenou prodávajícím. Balík musí být označen viditelně “Reklamace” a obsahovat:

* reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství)

* kopii nákupního dokladu (záruční list)

* podrobný popis závady

* dostatečné kontaktní údaje Zákazníka (adresa, telefonní číslo)

Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.

V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.) bude Zákazníkovi účtován poplatek za lokalizaci a opravu závady a zboží bude na náklady Zákazníka zasláno na jeho adresu. Zákazník je povinen toto uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Poslední aktualizace těchto OP 1. 3. 2017